Lloyd's List is part of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

This copy is for your personal, non-commercial use. For high-quality copies or electronic reprints for distribution to colleagues or customers, please call UK support at +44 (0)20 3377 3996 / APAC support at +65 6508 2430

Printed By

UsernamePublicRestriction
UsernamePublicRestriction

The Morlais Demonstration Zone Order

The Morlais Demonstration Zone Order

Published: 18 September 2019

The Transport and Works Act 1992
The Transport and Works (Applications and Objections Procedure)
(England and Wales) Rules
2006

The Morlais Demonstration Zone Order

NOTICE OF APPLICATION FOR AN ORDER

Menter Mon Cyf of Llangefni Town Hall, Llangefni, Anglesey, LL77 7LR is
applying to the Welsh Government under section 6 of the Transport and
Works Act 1992 for the above-mentioned Order under sections 3 and 5
of that Act.

The Order would authorise the construction and operation of tidal
energy devices and associated infrastructure within an offshore demonstration
zone known as the Morlais Demonstration Zone (“MDZ”) which
covers an area of 35 square kilometres of the Irish Sea to the west of Holy
Island, Anglesey. The Order would also authorise export cables on the
seabed within an export cable corridor covering an area of 4.75 square
kilometres between the MDZ and a landfall site on the western coast of
Holy Island known as Abraham’s Bosom.

In addition to the offshore works, the Order would also authorise onshore
works to provide a grid connection with the existing electricity network
infrastructure between the cable landfall site and a site to the east of Holyhead
adjacent to the A55 including a proposed electricity substation at
Ty-Mawr, a switchgear building at Parc Cybi, a grid connection substation
at the Orthios Eco-Park and underground export cables located between
those facilities generally following the minor road network along South
Stack Road, Porthdafarch Road and Mill Road and then parallel to the A55
and crossing under the A55 and the Bangor to Holyhead railway line to
the substation at Orthios.

In connection with the onshore works, the Order seeks to confer powers
for the compulsory acquisition and use of land for the purposes of those
works and for ancillary purposes.

The application is to be made subject to an environmental impact
assessment.

Any objections to, or other representations about, the proposals in the
application should be sent to the Welsh planning Inspectorate either via
email or through the post:
Email: TWA.Morlaistidalarray@planninginspectorate.gov.uk
Post:
The Planning Inspectorate
Crown Buildings
Cathays Park
Cardiff
CF10 3N
Reference: 3234121 - Transport & Works Act

An objection or other representation MUST (i) be received by the Welsh
Ministers on or before the 31st of October2019, (ii) be made in writing
(whether sent by post or e-mail), (iii) state the grounds of the objection
or other representation, (iv) indicate who is making the objection or
other representation, and (v) give an address to which correspondence
relating to the objection or other representation may be sent. (If you are
sending your objection or other representation by e-mail, please provide
a postal address.)

The Welsh Ministers may publish copies of the objections and other
representations on their website, excluding any personal information
contained in them, and will copy them to the applicant for the Order
including personal details.

Eversheds Sutherland (International) LLP, Solicitors and Parliamentary
Agents, One Wood Street, London EC2V 7WS
Solicitors and Parliamentary Agents on behalf of Menter Môn.

Dated: 18th of September,2019

-----------------------------------------------------------------------------------------

Deddf Trafnidiaeth a Gweithfeydd 1992
Rheolau Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Ceisiadau a
Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr)
2006
Gorchymyn Parth Arddangos Morlais
HYSBYSIAD CYFLWYNO CAIS AM ORCHYMYN


Mae Menter Môn Cyf, Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7LR am
gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru o dan Adran 6 Deddf Trafnidiaeth a
Gweithfeydd 1992 am yr orchymyn a nodir uchod o dan adran 3 a 5 y
Ddeddf honno.

Byddai’r Gorchymyn hwn yn awdurdodi adeiladu a gweithredu dyfeisiau
ynni llanw a’r isadeiledd cysylltiedig mewn parth arddangos yn y môr
o’r enw Parth Arddangos Morlais (“MDZ”). Byddai’r parth yn 35 cilomedr
sgwâr ac yn ymestyn o Fôr Iwerddon i orllewin Ynys Cybi, Ynys Môn.
Hefyd, byddai’r Gorchymyn yn awdurdodi gosod ceblau allforio ar wely’r
môr mewn coridor o geblau allforio. Bydd yr ardal hon yn ymestyn
ar draws 4.75 cilomedr sgwâr rhwng yr MDZ a safle glanio ar arfordir
gorllewinol Ynys Cybi, ardal a elwir ym Mhorth Henborth / Porth y Pum
Ogof.

Ynghyd â’r gwaith yn y môr, byddai’r Gorchymyn hwn hefyd yn awdurdodi
gwaith ar y tir rhwng is-orsaf drydan arfaethedig ar lan y môr ac ar
safle i’r Dwyrain o Gaergybi ger yr A55, er mwyn darparu cysylltiad grid
â’r isadeiledd rhwydweithiau trydan presennol, gan gynnwys adeiladu
is-orsaf yn Nhŷ -Mawr, adeilad cyfnewid ym Mharc Cybi ac Is Orsaf ar
safle Parc Eco Orthios gyda cheblau allforio tanddaearol rhwng y ddau yn
dilyn y rhwydwaith ffyrdd ar hyd ffordd South Stack, Ffordd Porthdafarch
a Ffordd y Felin ac yna yn rhedeg ym mharalel gyda’r A55 gan groesi oddi
tan yr A55 a rheilffordd Bangor i Gaergybi i mewn i safle Orthios.
Mewn cysylltiad â’r gweithfeydd ar y tir, bydd y Gorchymyn hwn yn ceisio
ennill pwerau i sicrhau a chaffael tir a’i ddefnyddio ar gyfer y gweithfeydd
hynny ac at ddibenion ategol.

Bydd y cais yn destun asesiad effaith amgylcheddol.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau, neu unrhyw sylwadau arall am y
cynigion yn y cais at Arolygiaeth Gynllunio Cymru, naill ai drwy e-bost
neu drwy’r post:
E-bost: TWA.Morlaistidalarray@planninginspectorate.gov.uk
Post:
Yr Arolygiaeth Gynllunio
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
Cyfeirnod: 3234121 – Deddf Trafnidiaeth a Gofal Stryd

Mae’n RHAID i unrhyw wrthwynebiad neu sylwadau eraill (i) gael eu
derbyn gan Weinidogion Cymru ar neu cyn 31 o Hydref 2019, (ii) fod
yn ysgrifenedig (naill ai drwy’r post neu drwy ebost), (iii) nodi sail y
gwrthwynebiad neu’r sylwadau eraill, (iv) nodi pwy sy’n gwneud y
gwrthwynebiad neu’r sylwadau eraill, a (v) rhoi cyfeiriad y gellir anfon gohebiaeth
sy’n ymwneud â’r gwrthwynebiad neu’r sylwadau eraill ato. (Os
byddwch yn anfon eich gwrthwynebiad neu sylwadau eraill trwy e-bost,
nodwch y cyfeiriad post.)

Gall Gweinidogion Cymru gyhoeddi copïau o’r gwrthwynebiadau a
sylwadau eraill ar eu gwefan, ac eithrio unrhyw wybodaeth bersonol
sydd ynddynt. Byddant hefyd yn eu rhannu copïau o’r gwrthwynebiadau
a sylwadau eraill gydag ymgeisydd y Gorchymyn - gan gynnwys y
manylion personol.

Eversheds Sutherland (International) LLP, Solicitors and Parliamentary
Agents, One Wood Street, London EC2V 7WS
Cyfreithwyr ac Asiantau Seneddol ar ran Menter Môn Cyf.

Dyddiad: 18fed o Fedi, 2019

UsernamePublicRestriction

Register