Lloyd's List is part of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

This copy is for your personal, non-commercial use. For high-quality copies or electronic reprints for distribution to colleagues or customers, please call UK support at +44 (0)20 3377 3996 / APAC support at +65 6508 2430

Printed By

UsernamePublicRestriction
UsernamePublicRestriction

NOTICE OF APPLICATION FOR MORLAIS TIDAL STREAM DEMONSTATION PROJECT

NOTICE OF APPLICATION FOR MORLAIS TIDAL STREAM DEMONSTATION PROJECT

Published: 27 November 2019

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007

NOTICE OF APPLICATION FOR MORLAIS TIDAL STREAM DEMONSTATION PROJECT LOCATED TO THE WEST OF ANGLESEY

Notice is hereby given that Menter Môn Morlais Limited has applied to Natural Resources Wales (“NRW”) for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment (“EIA”) under the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 (“the EIA Regulations”). An environmental statement has been prepared by the applicant.
The application is for a Tidal Stream Demonstration Project that will provide a consented tidal technology demonstration zone, specifically designed for the installation and commercial demonstration of multiple arrays of tidal energy devices up to an installed capacity of 240Megawatts. The offshore development area where proposed installation can be placed covers an area of 35km2 to the west of Anglesey. The Project will include communal infrastructure for tidal technology developers which provides a shared route to a local grid connection via nine export cable tails, an onshore landfall substation, and an onshore electrical cable route to a grid connection via a grid connection substation.
Copies of the environmental statement and other documents required by the EIA Regulations are available for public inspection free of charge during normal office hours of 9am to 5pm at Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff CF24 0TP, also during normal office hours of 9am to 5pm, Monday to Friday at the Anglesey Business Centre, Isle of Anglesey County Council, Bryn Cefni Business Park, Llangefni, Anglesey LL77 7XA, 9.30am to 6pm Monday to Friday (9.30am to 1pm Wednesday) and from 9.30am to 12.30pm on Saturday at the Holyhead Library, Market Hall, Stanley Street, Holyhead, Anglesey LL65 1HH and 10am to 4pm Monday to Friday at Town Hall, Llangefni, Anglesey LL77 7LR for a period of 42 days from the date of this notice.

Copies of the environmental statement and the above documents can also be obtained online from https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/permit-applications-consultations-and-decisions/current-consultations-marine-licence-applicantions/?lang=en or by emailing NRW at permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk.
If printed copies of the above documents are requested, a charge not exceeding reasonable copying costs may be payable.

Any person wishing to make representations regarding the application and the environmental statement should do so by writing to NRW to the Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff CF24 0TP or by email to marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk within 42 days of this notice. Representations should be dated and clearly state the name (in block capitals) and the full return email or postal address of the person making the representation.

Please quote reference number ORML1938 in all correspondence.

Representations received from members of the public will be dealt with in accordance with Schedule 5 of the EIA Regulations. Copies of written representations received by NRW will be sent to the applicant and may also be made publicly available.

NRW is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009. In determining the application, NRW may grant EIA consent for the project; grant EIA consent for the project with conditions attached; or, refuse EIA consent for the project.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009

RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007

HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER PROSIECT ARDDANGOS LLIF LLANW MORLAIS I’R GORLLEWIN O YNYS MÔN

Hysbysir drwy hyn fod Menter Môn Morlais Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o’r effeithiau amgylcheddol dan Reoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (“y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol”). Mae'r ymgeisydd wedi paratoi datganiad amgylcheddol.

Mae'r cais ar gyfer Prosiect Arddangos Llif Llanw a fydd yn darparu parth arddangos technoleg lanwol cytunedig, wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer gosod ac arddangos ar raddfa fasnachol sawl aráe o ddyfeisiau ynni llanw â chapasiti gosodedig o hyd at 240 MW. Mae’r ardal ddatblygu yn y môr lle gellir lleoli’r gosodiad arfaethedig yn cwmpasu ardal o 35km2 i’r gorllewin o Ynys Môn. Bydd y Prosiect yn cynnwys seilwaith cyffredin ar gyfer datblygwyr technoleg llanw, yn darparu llwybr a fydd yn cael ei rannu at gysylltiad grid lleol drwy naw chynffon cebl allgludo, is-orsaf glanfa ar y tir, a llwybr ceblau trydan ar y tir at gysylltiad drwy is-orsaf cysylltiad grid.

Mae copïau o'r datganiad amgylcheddol a dogfennau eraill sy’n ofynnol gan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol rhwng 9am a 5pm yn Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP, hefyd yn ystod oriau swyddfa arferol rhwng 9yb a 5yp, dydd Llun i dydd Gwener yn Canolfan Busnes Môn, Parc Busnes Bryn Cefni, Llangefni, Ynys Môn LL77 7XA a rhwng 9.30yb a 6.00yp dydd Llun i dydd Gwener (9.30yb i 1yp d Mercher) a rhwng 9.30yb a 12.30yp dydd Sadwrn yn Llyfrgell Caergybi, Neuadd y Farchnad, Stryd Stanley, Caergybi, Ynys Môn LL65 1HH a rhwng 10yb a 4yp d Llun i d Gwener, Neuadd y Dref, Llangefni, Ynys Môn LL77 7LR am gyfnod o 42 o ddiwrnodau o ddyddiad yr hysbysiad hwn.

Gallwch hefyd gael copïau o'r datganiad amgylcheddol a'r dogfennau uchod ar-lein o https://naturalresources.wales/permits-and-permissions/permit-applications-consultations-and-decisions/current-consultations-marine-licence-applicantions/?lang=cy neu drwy e-bostio CNC yn permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.
Os gofynnir am gopïau caled o'r dogfennau uchod, efallai y bydd rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol.
Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch y cais a'r datganiad amgylcheddol wneud hynny'n ysgrifenedig i Cyfoeth Naturiol Cymru trwy ysgrifennu at y Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP, neu drwy e-bostio marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk o fewn 42 o ddyddiadau o'r hysbysiad hwn. Dylai'r sylwadau fod wedi'u dyddio a nodi'n glir enw (mewn priflythrennau) a chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy'n cyflwyno'r sylwadau.

Dyfynnwch gyfeirnod ORML1938 yn eich holl ohebiaeth.

Eir i'r afael â sylwadau a dderbynnir gan aelodau'r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol. Caiff copïau o sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir gan CNC eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant hefyd ar gael i'w gweld yn gyhoeddus.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ar y cais, efallai y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru'n rhoi caniatâd ar gyfer y prosiect, yn rhoi caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ynghyd ag amodau, neu wrthod caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect.

UsernamePublicRestriction

Register