Lloyd's List is part of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

This copy is for your personal, non-commercial use. For high-quality copies or electronic reprints for distribution to colleagues or customers, please call UK support at +44 (0)20 3377 3996 / APAC support at +65 6508 2430

Printed By

UsernamePublicRestriction

MORLAIS TIDAL STREAM DEMONSTATION PROJECT NOTICE OF EIA REGULATORY DECISION

MORLAIS TIDAL STREAM DEMONSTATION PROJECT NOTICE OF EIA REGULATORY DECISION

Published: 20 December 2021

PUBLIC NOTICE 

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 

MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007 

NOTICE OF EIA REGULATORY DECISION  

MORLAIS TIDAL STREAM DEMONSTATION PROJECT LOCATED TO THE WEST OF ANGLESEY 

Notice is hereby given that Natural Resources Wales (“NRW”) has taken its regulatory decision under the Marine and Coastal Access Act 2009 and the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 as amended (“the EIA Regulations”) in respect of the above project. In accordance with regulation 24 of the EIA Regulations and Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009, NRW has decided to grant regulatory approval for the project subject to conditions being imposed.  

A written copy of the regulatory decision is available for public inspection on NRW’s public register. The regulatory decision is available for public inspection free of charge during normal office hours of 9am to 5pm at Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff CF240TP. 

Copies of the regulatory decision may also be obtained from https://publicregister.naturalresources.wales/ or requested by sending an email to permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk If printed copies are requested, a charge not exceeding reasonable copying costs may be made.   

You can search for the document using the application reference number ORML1938. 

NRW is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009.   

 

HYSBYSIAD CYHOEDDUS 

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009 

RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007 

HYSBYSIAD O BENDERFYNIAD RHEOLEIDDIOL ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL 

PROSIECT ARDDANGOS LLIF LLANW MORLAIS, A LEOLIR I’R GORLLEWIN O YNYS MÔN

Hysbysir trwy hyn fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud ei benderfyniad rheoleiddiol o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 a Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 fel y’u diwygiwyd (“y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol”) o ran y prosiect uchod. Yn unol â Rheoliad 24 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol a Rhan 4 o Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi penderfynu rhoi cymeradwyaeth reoleiddiol ar gyfer y prosiect yn amodol ar osod amodau.
  
Mae copi ysgrifenedig o'r penderfyniad rheoleiddiol ar gael i'r cyhoedd ei archwilio ar gofrestr gyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r penderfyniad rheoleiddiol ar gael i'r cyhoedd ei archwilio am ddim yn ystod oriau swyddfa arferol rhwng 9am a 5pm yng Ngwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP.  

Gallwch hefyd gael copïau o'r penderfyniad rheoleiddiol o 
https://publicregister.naturalresources.wales/ neu drwy e-bostio 
permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Os gofynnir am gopïau caled, efallai bydd yn rhaid talu costau copïo nad ydynt yn fwy na chostau copïo rhesymol. 
 
Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais ORML1938. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. 

 

 

UsernamePublicRestriction

Register