Lloyd's List is part of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726.

This copy is for your personal, non-commercial use. For high-quality copies or electronic reprints for distribution to colleagues or customers, please call UK support at +44 (0)20 3377 3996 / APAC support at +65 6508 2430

Printed By

UsernamePublicRestriction
UsernamePublicRestriction

MORLAIS TIDAL STREAM DEMONSTATION PROJECT NOTICE

MORLAIS TIDAL STREAM DEMONSTATION PROJECT NOTICE

Published: 24 March 2021

PUBLIC NOTICE

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007

MORLAIS TIDAL STREAM DEMONSTATION PROJECT LOCATED TO THE WEST OF ANGLESEY

Notice is hereby given that Menter Môn Morlais Limited has furnished Natural Resources Wales (“NRW”) with further information in relation to the above application pursuant to regulation 14 of the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 (‘the EIA Regulations’). Notice of the application and the environmental statement was published on 27 November 2019 and the 4 December 2019, and subsequently notices related to the application were published on the 29 July 2020 and the 5 August 2020.

Menter Môn Morlais Limited has applied to NRW for a marine licence under Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009 for a tidal demonstration project located to the West of Anglesey. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment (‘EIA’) under the EIA Regulations. An environmental statement has been prepared by the applicant. 

The application is for a Tidal Stream Demonstration Project that will provide a consented tidal technology demonstration zone, specifically designed for the installation and commercial demonstration of multiple arrays of tidal energy devices up to an installed capacity of 240Megawatts. The offshore development area where proposed installation can be placed covers an area of 35km2 to the west of Anglesey. The Project will include communal infrastructure for tidal technology developers which provides a shared route to a local grid connection via nine export cable tails, an onshore landfall substation, and an onshore electrical cable route to a grid connection via a grid connection substation. 

Copies of the further information as well as the Environmental Statement and all other information can be obtained online from https://publicregister.naturalresources.wales/ or by emailing NRW at permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk. 

You can search for the document using the application reference number ORML1938.

In light of the current public health situation surrounding coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time.

Any person wishing to make representations regarding the further information should do so by writing to NRW at the Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Rd, Cardiff CF24 0TP or through our website at
https://ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru/english within 35 days of this notice. Representations must be in writing, dated and clearly state the name (in block capitals) and the full return email or postal address of the person making the representation.

Please quote reference number ORML1938 in all correspondence.

Representations received from members of the public will be dealt with in accordance with Schedule 5 of the EIA Regulations. Copies of written representations received by NRW will be sent to the applicant and may also be made publicly available.  

NRW is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009. In determining the application, NRW may grant EIA consent for the project; grant EIA consent for the project with conditions attached; or, refuse EIA consent for the project. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HYSBYSIAD CYHOEDDUS

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009

RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007

PROSIECT ARDDANGOS LLIF LLANW MORLAIS, I’R GORLLEWIN O YNYS MÔN

Hysbysir drwy hyn fod Menter Môn Morlais Limited wedi rhoi mwy o wybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas â'r cais uchod yn unol â Rheoliad 14 Rheoliadau Gwaith Morol (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 (‘y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol’). Cyhoeddwyd hysbysiad o'r cais a'r datganiad amgylcheddol ar 27 Tachwedd 2019 a 4 Rhagfyr 2019, ac wedi hynny cyhoeddwyd hysbysiadau cysylltiedig â’r cais ar 29 Gorffennaf 2020 a 5 Awst 2020
Mae Menter Môn Morlais Limited wedi cyflwyno cais i CNC am drwydded forol dan Ran 4 Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 ar gyfer prosiect arddangos llanwol i’r gorllewin o Ynys Môn. Mae angen caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun y gofyniad am asesiad o’r effaith amgylcheddol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol. Mae datganiad amgylcheddol wedi cael ei baratoi gan yr ymgeisydd. 

Mae'r cais ar gyfer Prosiect Arddangos Llif Llanw a fydd yn darparu parth arddangos technoleg lanwol cytunedig, wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer gosod ac arddangos ar raddfa fasnachol sawl aráe o ddyfeisiau ynni llanw â chapasiti gosodedig o hyd at 240 MW. Mae’r ardal ddatblygu yn y môr lle gellir lleoli’r gosodiad arfaethedig yn cwmpasu ardal o 35km2 i’r gorllewin o Ynys Môn. Bydd y Prosiect yn cynnwys seilwaith cyffredin ar gyfer datblygwyr technoleg llanw ac yn darparu llwybr a fydd yn cael ei rannu at gysylltiad grid lleol drwy naw cynffon cebl allforio, is-orsaf glanfa ar y tir, a llwybr ceblau trydan ar y tir at gysylltiad drwy is-orsaf cysylltiad grid.  
Gellir hefyd cael copïau o'r wybodaeth ychwanegol ynghyd â’r Datganiad Amgylcheddol a’r holl wybodaeth arall ar-lein o https://cofrestrgyhoeddus.cyfoethnaturiol.cymru/ neu drwy e-bostio permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. 

Gallwch chwilio am y ddogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais ORML1938.

Yng ngoleuni’r sefyllfa iechyd cyhoeddus gyfredol gyda golwg ar y coronafeirws (COVID-19), ni fydd copi caled o’r cais a’r dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus yn ystod y cyfnod hwn.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch yr wybodaeth ychwanegol wneud hynny'n ysgrifenedig i CNC yn y Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP, neu drwy ein gwefan yn
https://ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru  o fewn 35 o ddiwrnodau yn dilyn yr hysbysiad hwn. Mae’n rhaid cyflwyno'r sylwadau'n ysgrifenedig, wedi'u dyddio, gan nodi'r enw'n glir (mewn priflythrennau) ynghyd â chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy'n cyflwyno'r sylwadau.
Dyfynnwch y cyfeirnod ORML1938 ym mhob darn o ohebiaeth.

Eir i'r afael â sylwadau gan aelodau'r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol. Caiff copïau o sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir gan CNC eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant ar gael yn gyhoeddus hefyd. 
 
Mae CNC yn awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru at ddibenion Rhan 4 Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ar y cais, efallai y bydd CNC yn rhoi caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect, rhoi caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect ynghyd ag amodau, neu wrthod caniatâd asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect.


UsernamePublicRestriction

Register