Lloyd's List is part of Maritime Intelligence

This site is operated by a business or businesses owned by Maritime Insights & Intelligence Limited, registered in England and Wales with company number 13831625 and address c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, United Kingdom. Lloyd’s List Intelligence is a trading name of Maritime Insights & Intelligence Limited. Lloyd’s is the registered trademark of the Society Incorporated by the Lloyd’s Act 1871 by the name of Lloyd’s.

This copy is for your personal, non-commercial use. For high-quality copies or electronic reprints for distribution to colleagues or customers, please call UK support at +44 (0)20 3377 3996 / APAC support at +65 6508 2430

Printed By

UsernamePublicRestriction

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR MONA OFFSHORE WIND FARM SUCTION BUCKET FOUNDATION TRIALS

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR MONA OFFSHORE WIND FARM SUCTION BUCKET FOUNDATION TRIALS

Published: 12 May 2023

 

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009

 

PART 4: MARINE LICENSING

 

APPLICATION FOR A MARINE LICENCE FOR MONA OFFSHORE WIND FARM SUCTION BUCKET FOUNDATION TRIALS

 

Notice is hereby given, in accordance with Part 4, Chapter 1, Section 68 of the Marine and Coastal Access Act 2009 that Mona Offshore Wind Limited has applied to Natural Resources Wales, acting on behalf of the Licensing Authority, for a marine licence to carry out suction bucket foundation trials for Mona Offshore Wind Farm.

 

You can see the application documents free of charge from our online public register; https://publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application reference number CML2315.

 

Representations or objections in respect of the application should be made in writing to: Marine Licensing Team, Cardiff Permitting Service, Natural Resources Wales, 29 Newport Road, Cambria House, Cardiff, CF24 0TP, or e-mail: marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk within 28 days of the date of this notice, quoting reference: CML2315.

 

In your representation/objection please include an email or postal address to which correspondence may be sent.

 

Please be aware that representations received will be shared with the applicant and may be made publicly available, after redacting personal details in line with General Data Protection Regulation.

 

 

DEDDF Y MÔR A MYNEDIAD I’R ARFORDIR 2009

 

RHAN 4: TRWYDDEDU MOROL

 

CAIS AM DRWYDDED FOROL AR GYFER SYLFEINI BWCED SUGNO FFERM WYNT ALLTRAETH MONA

 

Hysbysir drwy hyn, yn unol â Rhan 4, Pennod 1, Adran 68, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, fod Mona Offshore Wind Limited wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n gweithredu ar ran yr Awdurdod Trwyddedu, am drwydded forol ar gyfer cynnal treialon ar gyfer sylfeini bwced sugno Fferm Wynt Alltraeth Mona.

 

Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus ar-lein, https://publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2315

 

Dylid cyflwyno sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig parthed y cais hwn i’r Tîm Trwyddedu Morol, Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP,  neu yrru e-bost at marinelicensing@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, gan ddyfynnu cyfeirnod: CML2315

 

Yn eich sylw/gwrthwynebiad dylech gynnwys cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post y gellir anfon gohebiaeth iddo.

 

Byddwch yn ymwybodol y bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu rhannu â'r ymgeisydd a gall y byddant ar gael i'r cyhoedd ar ôl golygu manylion personol, yn unol â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

UsernamePublicRestriction

Register